ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Με το άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.23 Ν.4332/2015, ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα για «εξαιρετικούς λόγους», οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με...

Η Ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί από έναν αλλοδαπό ή έναν αλλογενή ομογενή με πλείονες τρόπους, όπως με τη γέννηση του στην ελληνική επικράτεια, με την αναγνώριση του από Έλληνα πατέρα ή κατόπιν αιτήσεως του μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης. Πολιτογράφηση είναι η διοικητική πράξη, με την οποία ένα κράτος απονέμει...