Εταιρικό

Το Εταιρικό Δίκαιο ανήκει στον κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Το Εμπορικό Δίκαιο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τρόπους το υποκειμενικό, το αντικειμενικό και το τυπικό στους οποίους ορίζεται τι είναι ο έμπορος.

 

Στο υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί ένα επάγγελμα, όπου ο νόμος το χαρακτηρίζει ως εμπορικό. Εν συνεχεία στο αντικειμενικό, έμποροι είναι τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ακολουθούν ένα επάγγελμα με εμπορικές πράξεις.

Η εμπορική ιδιότητα επιφέρει συνέπειες για όποιον την κατέχει.
Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα, όπως:

 • Σύσταση και λύση εταιρειών
 • Συγχώνευση εταιρειών
 • Μεταβίβαση επιχείρησης
 • Μετατροπή εταιρικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών
 • Σύσταση off shore εταιρειών
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών
 • Δημιουργία υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας
 • Εξαγορά επιχειρήσεων
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
 • Πτωχευτικό δίκαιο
 • Διαδικασία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ