ΑΥΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΑΥΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε εν αναμονή του άυλου συναινετικού διαζυγίου, το οποίο απλοποιεί ακόμη περισσότερο τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.σύμφωνα με το νέο νόμο 4800/2021 που έχει ψηφιστεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 81/Α στις 21-5-2021 και ήδη ισχύει.Η νέα διαδικασία του άυλου διαζυγίου αφορά αποκλειστικά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου και όχι την κατ’ αντιδικίαν, η οποία εξακολουθεί  να εφαρμόζεται ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.Προκειται για μια διαδικασία εξαιρετικά απλή που έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση του διαζυγίου σε διάστημα λίγων  μόνο ημερών. Φυσικά εξακολουθεί να απαιτείται η συνδρομή δικηγόρων, ένας για κάθε σύζυγο και συμβολαιογράφου.Τα βήματα του άυλου διαζυγίου είναι τα εξής:

 •  Πραγματοποιείται αίτηση ενός από τους δικηγορους, ο οποίος ενημερώνει το σύστημα με τα στοιχεία που ζητουνται (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ συζύγων κλπ)
 • .Ενημερώνονται ηλεκτρονικά με email και τα δύο μέρη
 •  Ο δεύτερος δικηγόρος  και ο συμβολαιογράφος καλούνται να συμμετάσχουν στην εξέλιξη της διαδικασίας.
 • Ο ένας δικηγόρος ανεβάζει  συμφωνητικό του συναινετικού διαζυγίου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και συμφωνία για τα επιμέρους θέματα της γονικής μέριμνας, επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των τέκνων εφόσον υπάρχουν και εφόσον επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο του διαζυγίου και ο άλλος δικηγόρος επιβεβαιώνει το τελικό κείμενο στο οποίο συμφωνεί ο πελάτης του και ο ίδιος και επιβεβαιώνει επίσης τον συμβολαιογράφο που θα αναλάβει την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης του συναινετικού διαζυγίου.
 • Οι σύζυγοι  δηλώσουν ηλεκτρονικά  ότι συναινούν στο συμφωνητικό , χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.
 •  Μετά την συναίνεση των συζύγων για την συνέχιση της διαδικασίας, η ηλεκτρονική εφαρμογή ορίζει και εκκινεί την έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας που πρέπει να παρέλθει όπως ορίζει ο νόμος, για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του διαζυγίου μέσω του συμβολαιογράφου.
 • Μόλις παρέλθει το 10ήμερο, όλα τα μέρη (σύζυγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφος) ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παρέλευση του χρόνου αυτού, ώστε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου με τον συμβολαιογράφο ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 •  Ο συμβολαιογράφος συντάσσει και ανεβάζει στο σύστημα την συμφωνία διαζυγίου με τα τυχόν επιμέρους θέματα, η οποία εγκρίνεται με κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον διαθέτουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την ψηφιακή δήλωση έγκρισης της συμφωνίας του διαζυγίου.
 • Κατόπιν, ο συμβολαιογράφος μέσω της πλατφόρμας δηλώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου και σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να αναφέρει και στοιχεία για την πνευματική λύση του γάμου, εφόσον ο γάμος ήταν θρησκευτικός.
 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική ενημέρωση του Μητρώου Πολιτών από την ίδια την εφαρμογή.
 • Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγγραφή του συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και το σύστημα ενημερώνει με email όλα τα μέρη (συζύγους, δικηγόρους, συμβολαιογράφο) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γνωστοποιώντας παράλληλα σε όλους τον μοναδικό κωδικό/αναγνωριστικό που έχει λάβει το διαζύγιο αυτό σαν πράξη.