Προσωπικά δεδομένα – Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR), δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04 Μαΐου 2016 και αλλάζει ριζικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ανάγκη για συμμόρφωση των οργανισμών προς τον ΓΚΠΔ είναι επιτακτική, καθώς η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

 

Ως “Προσωπικά Δεδομένα”, ορίζονται όχι μόνον τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ή η διεύθυνση κατοικίας αλλά οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να πληροφορηθεί τρίτος τα χαρακτηριστικά, στοιχεία ή τις προτιμήσεις κάποιου φυσικού προσώπου.

Απαντούμε στις ερωτήσεις σας

Τι σημαίνει ο όρος “προσωπικά δεδομένα”;

Ο όρος ”προσωπικά δεδομένα” ή «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ορισμένο φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα. Ως “απλό προσωπικό δεδομένο” νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τα στοιχεία αναγνώρισης ενός προσώπου, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ. ή/και φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία, οικονομική κατάσταση, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Ως “ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο” νοείται κάθε πληροφορία που αφορά στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Πότε επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία “Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”;

Η επεξεργασία των επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου, όταν η επεξεργασία : (1) είναι αναγκαία για να επιτευχθεί κάποια σύμβαση, στην οποία συμμετέχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, (2) επιβάλλεται από το νόμο, (3) είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της ζωής του υποκειμένου, εάν αυτό αδυνατεί για κάποιον λόγο να δώσει τη συγκατάθεσή του και (4) είναι αναγκαία για να γίνει κάποιο έργο δημόσιου συμφέροντος.

Πότε επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία “Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων”;

Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, ενώ κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μόνον στις ακόλουθες προϋποθέσεις : (1) όταν το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του ή (2) όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της ζωής του υποκειμένου ή προβλεπόμενου από το νόμο συμφέροντος τρίτου προσώπου, εάν το υποκείμενο αδυνατεί να δώσει τη συγκατάθεσή του ή (3) όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή (4) όταν η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και γίνεται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας ή (5) όταν η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία για το Δημόσιο Συμφέρον ή (6) όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία.

Είναι δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης για χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ιδίως μέσω διαδικτύου αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Από την άλλη πλευρά ενέχει ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν την λήψη ειδικών νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των συναλλασσομένων.
Αν δώσατε κάποια στιγμή τη συγκατάθεσή σας σε επιχείρηση ή φορέα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων (το πρόσωπο ή τον φορέα που διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα) και να ανακαλέσετε την άδεια. Μόλις ανακαλέσετε την άδεια, η επιχείρηση/ο φορέας δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
Όταν ένας φορέας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των δικών του έννομων συμφερόντων ή του δημόσιου συμφέροντος ή για λογαριασμό μιας επίσημης αρχής, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας τους. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να προέχει το δημόσιο συμφέρον και να επιτραπεί στην επιχείρηση ή τον φορέα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, την πρώτη φορά που η επιχείρηση ή ο φορέας επικοινωνήσει μαζί σας, πρέπει να σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμά σας να απαγορεύσετε τη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων .

Οι Δικηγόροι και οι Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, παρακολουθούν την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και ενημερώνονται για τη νομολογία στο πεδίο του δικαίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαθέτουμε έτσι εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού και μπορούν να σας ενημερώσουν για το νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων εντός της Ε.Ε. ή και εκτός αλλά, σε κάθε περίπτωση, όπου εφαρμόζεται το δίκαιο κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για κάθε ζήτημα που αφορά τη συμμόρφωση φυσικών και νομικών προσώπων που παραβιάζουν τους κανόνες σχετικά με την συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα πλήρες πλέγμα νομικών συμβουλών σχετικά με την οργάνωση ενός - προσαρμοσμένου στις ανάγκες σας - πλάνου δράσης για την επιβολή από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Ενδεικτική Παράθεση Υπηρεσιών:

 • Συμμόρφωση (Compliance) με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 2016/679 και την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία
 • Παραβίαση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία (άρθρα 8, 11, 25 έως 39 και 42 και 43 Κανονισμού 679/2016)
 • Παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα πιστοποίησης των επιχειρήσεων (άρθρα 42 και 43 Κανονισμού 679/2016)
 • Παραβίαση των υποχρεώσεων του φορέα παρακολούθησης (άρθρο 41 Κανονισμού 679/2016)
 • Παραβίαση των βασικών αρχών για την επεξεργασία (άρθρα 5, 6, 7 και 9 Κανονισμού 679/2016)
 • Παραβίαση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρα 12 έως 22 Κανονισμού 679/2016)
 • Παραβίαση των διατάξεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό (άρθρα 44 έως 49 Κανονισμού 679/2016)
 • Σύνταξη/ διαμόρφωση αρχείου δραστηριοτήτων κατ’ άρθρο 30 (ΓΚΠΔ)
 • Σύνταξη πολιτικών εταιρειών (Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική cookies και όροι χρήσης ιστότοπου, Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης κα. Διαμόρφωση και επικαιροποίηση)
 • Εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου σε περιπτώσεις επικίνδυνης επεξεργασίας που ενέχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής ή άλλου είδους προσβολής προσωπικών δεδομένων
 • Νομική υποστήριξη/ Συνδρομή στη διαχείριση και αντιμετώπιση καταγγελιών ή ελέγχων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δικαστική προσβολή πράξεων επιβολής προστίμων της Αρχής
 • Νομική υποστήριξη/ Συμβουλευτική σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα & Δικαιώματα καταναλωτών (Ν. 2251/1994)
 • Ηλεκτρονικές συμβάσεις
 • Προστασία χρήση – καταναλωτή
 • Υποχρεωτικές πληροφορίες σε ηλεκτρονικό κατάστημα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου