Δημόσιοι διαγωνισμοί

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τι είναι ο Δημόσιος Διαγωνισμός;

Δημόσιος διαγωνισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ζητούν από τους οικονομικούς φορείς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την υλοποίηση δημοσίων έργων. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, υπάρχουν τέσσερις τύποι δημοσίων διαγωνισμών :

 

(α) Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών : Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

(β) Δημόσιοι διαγωνισμοί υπηρεσιών : Ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων και συμβάσεων έργου.

(γ) Δημόσιοι διαγωνισμοί δημοσίων έργων : Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου και την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου.

(δ) Μεικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί : Σύμφωνα με το άρθ. 4 του ν. 4412/2016, μεικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί ορίζονται οι διαγωνισμοί που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες).

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Ένας Δημόσιος Διαγωνισμός, αρχικά δημοσιεύεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Στη δημοσίευση πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά  το είδος της διαδικασίας που θα επιλεγεί,  καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο οποίος μπορεί να διαφέρει βάσει του νόμου 4412/2016 και των νέων τροποποιήσεων με το νόμο 4782/2021. Αφού διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό (όπως αυτές οι προϋποθέσεις καθορίζονται στις προδιαγραφές της ανάρτησης), στη συνέχεια ακολουθεί η προετοιμασία του φακέλου μετά των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων και η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ΕΕΕΣ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εκκινεί η αξιολόγηση αυτών επί τη βάσει των κανόνων της διακύρηξης και στην συνέχεια εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνονται ή απορρίπτονται προσφορές και ανατίθεται το έργο/σύμβαση.

Ποια είναι τα ένδικα μέσα που παρέχει ο Νόμος επί απορριπτικής απόφασης;

Οι συμμετέχοντες που πλήττονται με οποιονδήποτε τρόπο από τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν την δυνατότητα να προσβάλλουν την απόφαση καταθέτοντας προσφυγή εντός προθεσμίας 10 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης. Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αξιώνει ποσό άνω των 30.000 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η απόφαση της οποίας μπορεί επίσης να προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Το Δικηγορικό Γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Διαγωνισμών, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που συμμετέχουν σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, παρέχει ένα  πλήρες φάσμα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας την στενή παρακολούθηση της πορείας του Διαγωνισμού, την διεκπεραίωση του συνόλου των σχετικών διαδικασιών καθώς και την νομική εκπροσώπηση, από το στάδιο της προκήρυξης του Διαγωνισμού έως και το στάδιο της ανάθεσης και εκπλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης.


Σκοπός μας είναι η εξασφάλιση της απόλυτης νομικής κατοχύρωσης των εννόμων συμφερόντων του εντολέα μας έναντι των λοιπών συμμετεχόντων, με απώτερο στόχο την ανάδειξή του ως πλειοδότη και την κατακύρωση του Διαγωνισμού στο όνομά του. Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες για την σύνταξη προσφυγών και παρεμβάσεων ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) καθώς και τη δικαστική υποστήριξη ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, εξασφαλίζοντας την επανεξέταση τυχόν απορριπτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και την επίτευξη της θετικής έκβασης της υπόθεσης.


Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε θέμα που αφορά τους Δημόσιους Διαγωνισμούς και ειδικότερα:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από το στάδιο της προκήρυξης του Διαγωνισμού έως και το στάδιο της κατακύρωσης
  • Έλεγχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού
  • Συγκέντρωση των εγγράφων και δικαιολογητικών
  • Συνεργασία με οικονομοτεχνικούς συμβούλους για την σύνταξη και υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την υπογραφή και εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης
  • Έκδοση πιστοποιητικών / μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων
  • Σύνταξη και υπογραφή ενόρκων βεβαιώσεων
  • Σύνταξη προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της προκήρυξης ή όρου αυτής, της απόρριψης του προσφεύγοντος εντολέα, της μη απόρριψης προσφοράς ανταγωνιστή και της βαθμολογίας προσφεύγοντος εντολέα ή ανταγωνιστή
  • Σύνταξη προδικαστικής παρέμβασης ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε τρίτος ανταγωνιστής ενώπιον της ΑΕΠΠ
  • Σύνταξη αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης και πλήρης νομική εκπροσώπηση ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου