ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων.

Μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4509/2017 η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου έχει απλουστευτεί καθώς λαμβάνει χώρα ενώπιον συμβολαιογράφου και διαρκεί έως 10 ημέρες.

Αφότου οι σύζυγοι αποφασίσουν από κοινού τη λύση του γάμου τους συντάσσεται και υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό ( έγγραφη συμφωνία) στο οποίο εκτός από τη ρητή επιθυμία τους να λύσουν τον γάμο του συναινετικά περιλαμβάνεται και η ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των τέκνων τους. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν επιθυμούν να είναι παρόντες στην όλη διαδικασία, υπογράφουν ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο εξουσιοδοτούν τους δικηγόρους τους άμεσα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η πνευματική λύση του γάμου, εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος και η καταχώρηση της λύσης του γάμου στο οικείο Ληξιαρχείο.

Για την διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου είναι απαραίτητα τα ακόλουθα έγγραφα:

•             Ληξιαρχική πράξη γάμου.

•             Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

•             Αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας.

•             Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί μία άμεση διαδικασία καθώς και τον οικονομικότερο τρόπο λύσης του γάμου.