Golden Visa

Golden Visa : Αρχική Χορήγηση Άδειας Παραμονής Επενδυτή και κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

 

Το καθεστώς της GOLDEN VISA εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, σε καθεμία από τις οποίες παρέχονται διαφορετικές επενδυτικές επιλογές. Η GOLDEN VISA παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, αφού ο κατοχός της μπορεί όχι μόνο να διαμένει νόμιμα σε άλλη χώρα, αλλά και να ιδρύει επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πραγματοποιεί ταξίδια ελεύθερα (χωρίς βίζα) σε 26 Ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν, ενώ εγγυάται ότι όλα τα μέλη της οικογένειας του κατόχου, τα οποία είναι μέχρι 21 ετών, μπορούν επίσης να λάβουν άδεια παραμονής για νόμιμη εγκατάσταση εκτός της χώρας επένδυσης.

H ελληνική Νομοθεσία προβλέπει την χορήγηση GOLDEN VISA, η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της τη δυνατότητα πενταετούς διαμονής στην Ελλάδα και στη συνέχεια την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Έτσι κάθε πολίτης μπορεί να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον επενδύει στην αγορά ακινήτων, είτε αγοράζοντας ένα ακίνητο είτε, κάνοντας ένα σχετικά μεγάλο επένδυση ή δωρεά. Στην Ελλάδα, από τον Αύγουστο του έτους 2023 και μετά, η επένδυση ξεκινά από 500.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η παραπάνω επιλογή υιοθετεί ένα περισσότερο φιλική στάση απέναντι σε όσους επιθυμούν να κατέχουν ακίνητη περιουσία σε μια ξένη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το δικηγορικό γραφείο «Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες», έχοντας ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας (μεσίτες, λογιστές, φοροτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.), καθώς και βαθιά γνώση της διαδικασίας και των εγγράφων που απαιτούνται, αναλαμβάνει την ταχεία και ασφαλή διεκπεραίωση της έκδοσης GOLDEN VISA, από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα. Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Εύρεση του ακινήτου με βάση τις ανάγκες του πελάτη.
 • Σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών και προσυμφώνων.
 • Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πράξης πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου.
 • Επικοινωνία με τον πωλητή ή/και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ.

Για την υποβολή της αίτησης για αρχική χορήγηση της GOLDEN VISA, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών. Δηλαδή, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αρκεί να έχει συναφθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον ρητά αναφέρει ότι καλύπτει τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 500 ευρώ και παράβολο 16 ευρώ που αφορά στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου
 • Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.
 • Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να πρέπει να προσκομιστεί: άδεια διαμονής, συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό άνω των 50-.000€ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή, ή με τραπεζική συναλλαγή και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.


Για ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013 και το τίμημα είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ, αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, πρέπει να συνυποβληθεί και βεβαίωση συμβολαιογράφου, στην οποία θα αναγράφεται η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου καθώς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Στην περίπτωση αγροτεμαχίου ή ανέγερσης κτιρίου, προσκομίζονται ακόμη συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου, εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/ αναπαλαίωσης κατοικίας, οικοδομική άδεια, τιμολόγια του εργολάβου και εξοφλητικές αποδείξεις.

 

Στην περίπτωση μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 500.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Αντίστοιχα και στην περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης.
Τέλος, αναφορικά με τα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://migration.gov.gr/

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου