Τραπεζικό δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο “Κωνσταντίνος Δαρίβας και Συνεργάτες”, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου, το οποίο περιέχει ειδικότερες ρυθμίσεις, συνήθως συνήθως άγνωστες στον δανειολήπτη. Τούτο ενέχει πολλαπλούς κινδύνους, αφού αφενός μεν ο δανειολήπτης κινδυνεύει να αποστερηθεί   με της δυνατότητας άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του, αφετέρου δε, στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνεται  με παράνομες και αντισυμβατικές χρεώσεις, κατά την εκτέλεση των πιστωτικών συμβάσεων.

 

Για τον λόγο αυτό, το Δικηγορικό μας Γραφείο, έχοντας βαθιά γνώση του Τραπεζικού Δανείου μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών που διατηρεί με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαθέτει τους εξειδικευμένους συνεργάτες του (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, συμβούλους επιχειρήσων και δικαστικούς επιμελητές) προκειμένου να παρέχει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σοτν τομέα του Τραπεζικού Δικαίου.

 

Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση των πιστωτικών κρίσεων των επιχειρήσεων, αλλά και η διαχείριση των υψηλών οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ή ακόμη και να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταχρηστική πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων που στηρίζεται σε επαχθείς και καταχρηστικούς συμβατικούς όρους. Ακόμη και στην περίπτωση που ορισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης, το Δικηγορικό μας Γραφείο διαθέτει την απαραίτητη γνώση προς υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας, μέσω της άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων που παρέχει ο Νόμος για την ακύρωση διαταγών πληρωμής, την χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού και την υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασίας εξυγίανσης.

 

Αντιλαμβανόμενοι ότι τα ζητήματα που άπτονται του Τραπεζικού Δικαίου είναι πολυάριθμα και έκαστη περίπτωση απαιτεί ειδικότερη ανάλυση και κατάστρωση εξειδικευμένου πλάνου κινήσεων, το γραφείο μας λειτουργεί με ευσυνειδησία απέναντι στους εντολείς μας, αποτελεσματικότητα και απόλυτη εχεμύθεια. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, για την διαχείριση υποθέσεων που αφορούν :

 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας και έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία
 • Σύνταξη συμφωνητικών ρυθμίσεων δανείων
 • Νομική υποστήριξη στο πλαίσιο των θεσπισμένων διαδικασιών του δικαίου της αφερεγγυότητας (διμερείς διαπραγματεύσεις, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, διαδικασία εξυγίανσης, πτωχευτική διαδικασία)
 • Διαχείριση μισθώσεων – αποβολών επί ακινήτων
 • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά εκδοθείσας διαταγής πληρωμής (ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, αίτηση αναστολής εκτελεστότητας της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής)
 • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ή άλλου εκτελεστού τίτλου (ανακοπή κατά αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων, ανακοπή κατά κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου ή τετάρτου, ανακοπή κατά του πλειστηριασμού ή/και κατά της αποβολής μισθωτή από εκπλειστηριασθέν μίσθιο, κλπ.)
 • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας (αναστολή πλειστηριασμού, αναστολή εκτέλεσης, ανακοπή κλπ)
 • Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και προληπτικών μέτρων για την αμφισβήτηση της νομιμότητας συμβατικών όρων και του ύψους της φερόμενης οφειλής, καθώς και την παράλειψη καταγγελίας πιστωτικής σύμβασης από πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα
 • Εκτελέσεις αποφάσεων – κατασχέσεις – πλειστηριασμοί (e-auctions)
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών επί ακινήτων αποκτηθέντων μέσω πλειστηριασμών
 • Επιδίκαση και είσπραξη απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί/ Κοινός Λογαριασμός/Αλληλόχρεος Λογαριασμός
 • Κατασχέσεις (δεσμεύσεις) λογαριασμών
 • Εγγυήσεις Δανείων/Εγγυητές
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ν. 3869/2010 – αιτήσεις Ν. 4605/2019

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 211 750 2400

+30 693 773 0000

Ή ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου