Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία μέσω μετάκλησης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία μέσω μετάκλησης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία

       Τη τελευταία δεκαετία η αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα μας ολοένα και περισσότερο ευνοεί τον εργασιακό χώρο και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι΄ αυτό και με πρόσφατη νομοθεσία και βάσει υπουργικών αποφάσεων, θεσπίστηκαν οι προϋποθέσεις για την έκδοση και χορήγηση νόμιμης άδειας διαμονής λόγω εξαρτημένης εργασίας.

       Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελλάδα, θα πρέπει να εκδόσει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Προϋπόθεση για την έκδοση της ως άνω άδειας διαμονής είναι η προηγούμενη υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για μετάκληση, δηλαδή για την παροχή άδειας προς τον εργαζόμενο να εισέλθει στην Χώρα προς εργασία, και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ).

Εφόσον το αίτημα μετάκλησης εγκριθεί από τη Διοίκηση, δηλαδή εφόσον η τελευταία κρίνει ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία, ο πολίτης που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελλάδα θα πρέπει έγκαιρα να απευθυνθεί στην ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, και να αιτηθεί συνάντηση για την πραγματοποίηση συνέντευξης. Αφής στιγμής η αρμόδια Προξενική Αρχή εξετάσει τον φάκελο που της έχει αποσταλεί από την ΔΑΜ και αξιολογήσει τον αιτούντα την άδεια μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, αποφασίζει επί του αιτήματος της μετάκλησης.

         Αμέσως μετά ακολουθεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Αμφότερα, αίτηση και δικαιολογητικά, συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε από τον ίδιο τον αιτούντα, είτε από δικηγόρο. Δεδομένου ότι ο έλεγχος της αίτησης, καθυστερεί αρκετά,  αρκεί για τη νόμιμη διαμονή του αιτούντος, η Βεβαίωση Υποβολής της αίτησης μετά των δικαιολογητικών εγγράφων. Στο χρονικό σημείο αυτό, είναι επίσης δυνατή η έκδοση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και στη συνέχεια αριθμού μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ), στοιχεία που είναι απαραίτητα για την νόμιμη εργασία οποιουδήποτε πολίτη.

           Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ταύτιση της χορήγησης θεώρησης εισόδου (VISA) και της χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Και τούτο διότι, μόνη η VISA (και πολύ περισσότερο η τουριστική VISA), δεν αρκεί για την νόμιμη εργασία του πολίτη τρίτης Χώρας στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ο Νόμος δεν παρέχει δυνατότητα στα πρόσωπα που έχουν εκδώσει τουριστική VISA να την μετατρέψουν σε άδεια παραμονής για εργασία.