Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του.

Το δικαίωμα του ενδιαφερομένου για την έκδοση της διαταγής πρέπει να προ-αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (επιταγή, δάνειο, συναλλαγματική, κλπ.). Ανάλογα με το είδος του εγγράφου ισχύουν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν το διάστημα από τότε που το χρέος έπρεπε να είχε καταβληθεί και μέσα στο οποίο πρέπει να κατατεθεί η αίτηση για τη διαταγή (ενδεικτικά, προκειμένου για επιταγή 6 μήνες, για δάνεια δεν υπάρχει κανένα όριο, ενώ για τιμολόγια 5 χρόνια κλπ.).

Προτερήματα της Διαταγής Πληρωμής:

  • Αποτελεί εκτελεστό τίτλο. (Εκτελεστός τίτλος=η δυνατότητα του δανειστή να επιχειρήσει την έναρξη της εκτέλεσης και την επίταξη του ποσού που του οφείλεται επιβάλλοντας κατάσχεση και ορίζοντας πλειστηριασμό).
  • Εκδίδεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται προσδιορισμός δικασίμου ούτε διεξάγεται συζήτηση σε ακροατήριο.
  • Περιορίζεται το κόστος. Απλή κατάθεση, δικαστικό ένσημο και κοινοποίηση στον οφειλέτη για να ξεκινήσουν οι προθεσμίες.
  • Είναι αμέσως εκτελεστή και η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.

Οι προϋποθέσεις για έκδοση της διαταγής πληρωμής είναι ( αρ.623 ΚΠολΔ – αρ.628 ΚΠολΔ ):

  • Η απαίτηση να είναι χρηματική,
  • Το οφειλόμενο ποσό να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (συμβόλαιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αξιόγραφο όπως η επιταγή ή η συναλλαγματική, τιμολόγια, σύμβαση, κτλπ),
  • Να μην εξαρτάται από καμία προϋπόθεση διότι τότε θα πρέπει να γίνει δικαστήριο που θα βεβαιώνει την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης,
  • Αυτοί κατά των οποίων στρέφεται να διαμένουν στην Ελλάδα και να είναι γνωστή η διεύθυνσή τους.

Μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής ο δανειστής, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κοινοποιεί την απόφαση με συνημμένη επιταγή, με την οποία εκτός του οφειλόμενου κεφαλαίου διατάσσει την καταβολή των σχετικών τόκων καθώς και των δικαστικών εξόδων.