Author: anti222551

Ο κληρονόμος όταν πραγματοποιεί αποδοχή της κληρονομιάς, την αποδέχεται στο σύνολο της, ήτοι τόσο το ενεργητικό της σκέλος όσο και το παθητικό της. Κατά λογική ακολουθία, σε περίπτωση που το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας υπερβαίνει το ενεργητικό, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο κληρονόμος να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να αποκτήσει χρέη...

Με το άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.23 Ν.4332/2015, ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα για «εξαιρετικούς λόγους», οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με...

Κατά το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, Σωματείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό. Στην πράξη, η νομική μορφή του σωματείου χρησιμοποιείται για την επιδίωξη σκοπών πολιτιστικών (πολιτιστικοί σύλλογοι), αθλητικών, επιστημονικών, φιλανθρωπικών, επαγγελματικών κ.ο.κ. Αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που...

Ένα ζήτημα που ταλανίζει όσους βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου είναι ο τρόπος ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων μετά την λύση του γάμου τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου. Με το άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα, ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα...

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του. Το δικαίωμα του ενδιαφερομένου για την έκδοση της διαταγής πρέπει να προ-αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (επιταγή, δάνειο, συναλλαγματική, κλπ.). Ανάλογα με το είδος...

Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης αποβλέπει στην προστασία ενηλίκων προσώπων, όταν εκείνα είναι αδυνατούν να φροντίσουν τις προσωπικές ή περιουσιακές τους υποθέσεις. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενήλικο πρόσωπο μπορεί να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση καθορίζονται περιοριστικώς στο νόμο ( ΑΚ 1666). Συγκεκριμένα, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλονται μόνο: Α) Όσοι, είτε λόγω ψυχικής...

Η Ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί από έναν αλλοδαπό ή έναν αλλογενή ομογενή με πλείονες τρόπους, όπως με τη γέννηση του στην ελληνική επικράτεια, με την αναγνώριση του από Έλληνα πατέρα ή κατόπιν αιτήσεως του μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης. Πολιτογράφηση είναι η διοικητική πράξη, με την οποία ένα κράτος απονέμει...

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων. Μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4509/2017...

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων. Μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4509/2017...

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής στέγης ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει υποχρέωση να παραδώσει τη χρήση του μισθίου, ο δε μισθωτής (ενοικιαστής) έχει υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα . Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο μισθωτής (ενοικιαστής) δεν καταβάλλει το ενοίκιο; Η σχετικά σύντομη...