ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής στέγης ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει υποχρέωση να παραδώσει τη χρήση του μισθίου, ο δε μισθωτής (ενοικιαστής) έχει υποχρέωση να καταβάλλει το μίσθωμα . Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που ο μισθωτής (ενοικιαστής) δεν καταβάλλει το ενοίκιο;

Η σχετικά σύντομη διαδικασία ονομάζεται έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και μισθωμάτων (άρθρα 637επ. ΚΠολΔ). Η ειδική αυτή διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής του μισθώματος (άρθρο 597 ΑΚ) λόγω δυστροπίας (ΕισΝΚΠολΔ 66). 

Στην αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και μισθωμάτων μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταβολής των οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται εγγράφως είτε από δημόσια είτε από ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων είναι οι ακόλουθες:

  • Έγγραφη απόδειξη της μίσθωσης με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο (συμφωνητικό μίσθωσης), η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την Εφορία.
  • Η καθυστέρηση του μισθώματος, έστω κι ενός, από δυστροπία.
  • Η επίδοση με δικαστικό επιμελητή έγγραφης όχλησης (εξώδικης όχλησης – πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων) στον μισθωτή, με την οποία ο εκμισθωτής ζητεί την καταβολή του ή των οφειλόμενων μισθωμάτων, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου

Η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς ακροαματική διαδικασία (χωρίς μάρτυρες κ.τ.λ.π.). Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε λίγες μέρες και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση της μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού περάσουν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την επίδοση με δικαστικό επιμελητή στον μισθωτή, αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση την οποία συντάσσει ο δικηγόρος.

Ο μισθωτής δικαιούται να προσβάλλει την διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και μισθωμάτων με ανακοπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών, όμως η άσκηση της ανακοπής εκ μέρους του μισθωτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της δηλαδή την έξωση του μισθωτή.

Η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και μισθωμάτων συνιστά μία διαδικασία που διακρίνεται από ταχύτητα καθώς συνδράμει στην επιτάχυνση της εκδίκασης μισθωτικών διαφορών, εν αντιθέσει με την άσκηση αγωγής που είναι πολύ πιο χρονοβόρα και αρκετά πιο κοστοβόρος διαδικασία.