ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η Ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί από έναν αλλοδαπό ή έναν αλλογενή ομογενή με πλείονες τρόπους, όπως με τη γέννηση του στην ελληνική επικράτεια, με την αναγνώριση του από Έλληνα πατέρα ή κατόπιν αιτήσεως του μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης.

Πολιτογράφηση είναι η διοικητική πράξη, με την οποία ένα κράτος απονέμει την ιδιότητα του πολίτη ( ιθαγένεια αλλιώς υπηκοότητα) σε έναν αλλοδαπό πολίτη. Πρόκειται για μια ατομική διοικητική πράξη που απαιτεί δύο στοιχεία: τη βούληση του προσώπου να γίνει Έλληνας πολίτης και τη βούληση του Ελληνικού  να δεχτεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως πολίτη του.

Από την στιγμή που ο αλλοδαπός αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια εξομοιώνεται απόλυτα με τους λοιπούς Έλληνες πολίτες. Η Ελληνική ιθαγένεια συνεπάγεται με σημαντικά προνόμια και δικαιώματα τόσο εντός της Ελληνικής Επικρατείας, όσο και εντός της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Ο αλλοδαπός, πλέον ως Έλληνας Πολίτης, απολαμβάνει το δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας εργαζομένων εντός της Ε.Ε., μπορεί να εκλεγεί σε δημόσια αξιώματα και φυσικά να εργαστεί σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει: α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης, β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, γ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα. δ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ε. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας. ζ. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

  • Άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια δεύτερης γενιάς,
  • Βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ ή των χωρών ΕΖΕΣ, Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της ΕΕ ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού,
  • Δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου,
  •  Ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχει χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.
  • Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
  •  Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας
  •  Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης πολιτογράφησης ο αλλοδαπός δίνει όρκο ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να λάβει την ιθαγένεια.