ΑΚΙΝΗΤΑ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

ΑΚΙΝΗΤΑ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

Τα ακίνητα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ανήκοντα σε ορισμένο ιδιοκτήτη – πρόσωπο εμφαίνονται στα βιβλία του ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θεωρούνται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου . Τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στην περιουσία του Δημοσίου μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ετών για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση  προ της 2-8-2006 ή των 7 ετών για τις μετά την 2-8-2006 κτηματογραφήσεις.

Συνήθεις περιπτώσεις ακινήτου εμφαινόμενου ως αγνώστου ιδιοκτήτη είναι ενδεικτικά οι κάτωθι: α) η περίπτωση των οικοπεδούχων που δεν δήλωσαν από άγνοια των νομικών κανόνων τα ποσοστά που είχαν υποσχεθεί να μεταβιβάσουν ως εργολαβικό αντάλλαγμα στον εργολάβο ή τα τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείκνυε με βάση την εργολαβική σύμβαση και αυτά καταχωρήθηκαν ως άγνωστου ιδιοκτήτη, β) η περίπτωση που έχει καταχωρηθεί συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς ή αγοράς ακινήτου μόνο στο όνομα του ενός των συγκυριών ενώ το ποσοστό του άλλου ή των λοιπών συγκυριών τα οποία προκύπτουν από την καταχωρηθείσα πράξη φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γ) η περίπτωση που το δικαίωμα βασίζεται σε τίτλο ο οποίος δεν έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο εφόσον υπάρχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του δικαιώματος το οποίο δεν έχει αναγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο κλπ.

Προς διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής που αφορά ακίνητο το οποίο φέρεται στο κτηματολογικό φύλλο ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» ο δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος επί του παραπάνω ακινήτου δύναται,  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 2664/1998, να καταθέσει μέσω δικηγόρου ενώπιον του αρμοδίου  δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου του ακινήτου, ένδικη αίτηση προκειμένου να διορθωθεί το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και, αντί της εσφαλμένης ένδειξης «αγνώστου ιδιοκτήτη», να καταχωρηθούν τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο) και ο τίτλος κτήσης( δωρεά, γονική παροχή, αγορά κτλπ), ώστε να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Στα πλαίσια της δίκης διαπιστώνεται αν πραγματικά ο αιτών έχει το δικαίωμα που επικαλείται. Σε θετική περίπτωση, το Δικαστήριο διατάσσει την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου. Η διόρθωση αυτή, ωστόσο, δεν παράγει δεδικασμένο και επομένως μπορεί στο μέλλον κάποιος τρίτος, ο οποίος επικαλείται ότι έχει εκείνος δικαίωμα επί του ακινήτου, να ασκήσει αγωγή εναντίον του αιτούντος.

Καταληκτική προθεσμία διεκδίκησης ακινήτου από το Δημόσιο έχει οριστεί η 31/12/2020, η οποία αφορά σε περιοχές που η προθεσμία τους έληγε, βάσει νόμου, το 2017 και 2018. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν εκμεταλλευτούν την τελευταία ευκαιρία που τους δίνεται, μετά το πέρας της προθεσμίας θα έχουν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, όχι όμως, για την επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου αλλά για αποζημίωση.