Οικογενειακό Δίκαιο

Ένα ζήτημα που ταλανίζει όσους βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου είναι ο τρόπος ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων μετά την λύση του γάμου τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του γάμου. Με το άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα, ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα...

Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης αποβλέπει στην προστασία ενηλίκων προσώπων, όταν εκείνα είναι αδυνατούν να φροντίσουν τις προσωπικές ή περιουσιακές τους υποθέσεις. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενήλικο πρόσωπο μπορεί να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση καθορίζονται περιοριστικώς στο νόμο ( ΑΚ 1666). Συγκεκριμένα, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλονται μόνο: Α) Όσοι, είτε λόγω ψυχικής...

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων, επιμέλειας και επικοινωνίας  (εφόσον υπάρχουν). Όπως επίσης θέματα με την κοινή περιουσία και την μετεγκατάσταση του ενός εκ των δύο συζύγων. Μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4509/2017...